Wytyczne Compliance

OGÓLNIE

Elektro Jahn GmbH & Co KG nałożyła na siebie niniejsze wytyczne Compliance dotyczące przestrzegania przepisów prawnych i dobrowolnych kodeksów. Kompleksowe stosowanie naszych regulacji Compliance ma na celu możliwie wczesne wykrywanie i zapobieganie możliwym naruszeniom obowiązującego prawa i naszych wytycznych Compliance.

Realizacja niniejszych wymogów i celów Compliance przez naszą kadrę kierowniczą i pracowników ma dla naszej firmy najwyższy priorytet. Ważne jest dla nas, aby decyzje były podejmowane wyłącznie na podstawie aspektów merytorycznych, z uwzględnieniem wymogów Compliance. Chcemy działać z jak największą przejrzystością i bez uprzedzeń wobec naszych klientów, dostawców i partnerów biznesowych.

ZASADY

ZGODNOŚĆ Z PRAWEM

Przestrzeganie i stosowanie się do obowiązującego prawa i obowiązujących przepisów stanowi podstawę naszej działalności.

OCHRONA PRACOWNIKÓW

Elektro Jahn GmbH & Co KG przywiązuje dużą wagę do uczciwego, rozważnego i pełnego szacunku traktowania naszych pracowników i partnerów handlowych, wolnego od molestowania i dyskryminacji każdego rodzaju.

Nasza firma opowiada się za równymi szansami, równym traktowaniem i wspieraniem różnorodności wśród różnych grup etnicznych naszych pracowników. Chcemy stworzyć atmosferę pracy, w której indywidualność każdego pracownika jest szanowana i wspierana.

W trosce o dobre samopoczucie i zdrowie naszych pracowników będziemy stale pracować nad środkami ochrony zdrowia i profilaktyki oraz odpowiednimi standardami w celu dalszej optymalizacji warunków pracy, a w szczególności poprawy zdrowia i wydajności naszych pracowników. Dbamy również o przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP na każdym stanowisku pracy i wspólnie z pracownikami stale pracujemy nad usprawnieniami.

Zgodnie z naszymi wytycznymi Compliance, odrzucamy wszelkie formy pracy dzieci, handlu ludźmi, niewolnictwa i nielegalnej pracy. Będziemy ściśle przestrzegać tych wymogów w kontaktach z naszymi partnerami biznesowymi.

OCHRONA ŚRODOWISKA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Jednym z naszych głównych celów jest ciągłe zwiększanie naszego wkładu w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój.

Opowiadamy się za postępową i zrównoważoną produkcją naszych wyrobów i dążymy do stosowania technologii przyjaznych środowisku.  Zwracamy uwagę na jak najbardziej ekologiczne i ekonomiczne wykorzystanie dostępnych nam zasobów.

Firma Elektro Jahn GmbH & Co KG czuje się również zobowiązana do ciągłego zwiększania zrównoważonego rozwoju w tworzeniu wartości dodanych, aby przyczynić się do redukcji zasobów. Staramy się np. stosować jak największy udział produktów z recyklingu i włączać ewentualne odrzuty do procesu produkcyjnego.

Naszym celem jest również stopniowe zastępowanie energii wytwarzanej z paliw kopalnych energiami odnawialnymi oraz wprowadzanie i wdrażanie dalszych środków oszczędzania energii.

Wszelkie zachowania pracowników lub partnerów biznesowych, które naruszają te zasady ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, będą identyfikowane jako naruszenie zasad i odpowiednio karane.

OCHRONA DANYCH

Elektro Jahn GmbH & Co. KG zawsze dba o przestrzeganie wytycznych dotyczących ochrony danych osobowych i odpowiedzialne obchodzenie się z udostępnionymi danymi. Najwyższym priorytetem jest poufne obchodzenie się z danymi osobowymi i informacjami oraz utrzymanie ich w tajemnicy.

Takie dane osobowe mogą być gromadzone, wykorzystywane lub przechowywane wyłącznie zgodnie z wymogami prawa.

Ważne jest dla nas, aby nasi pracownicy dbali o reputację firmy Elektro Jahn GmbH & Co. KG w mediach społecznościowych i powstrzymywali się od wygłaszania oświadczeń o naszym przedsiębiorstwie, które są fałszywe i/lub mogłyby ujawnić poufne informacje.

Pracownikom i partnerom handlowym zabrania się ujawniania osobom trzecim informacji, które uzyskali lub uzyskają w trakcie pracy dla Elektro Jahn GmbH & Co KG.

Zwracamy również uwagę na bezpieczeństwo informatyczne i mamy świadomość, że dane mogą być przekazywane drogą elektroniczną tylko w formie zaszyfrowanej.

PODATKI I KSIĘGOWOŚĆ

Przestrzegamy przepisów prawa podatkowego i celnego. Zwracamy uwagę na prowadzenie księgowości zgodnie z przepisami oraz na wymaganą w tym zakresie przejrzystość poprzez zapewnienie jawności i kontrolę.

MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA

Wszyscy pracownicy muszą ostrożnie obchodzić się z majątkiem przedsiębiorstwa Elektro Jahn GmbH & Co. KG i wykorzystywać go tylko do celów służących przedsiębiorstwu.

ZWALCZANIE NIELEGALNEGO HANDLU

PRANIE PIENIĘDZY

Elektro Jahn GmbH & Co. KG nie toleruje żadnych form prania brudnych pieniędzy i podejmuje wszelkie dostępne środki, aby temu zapobiec, np. poprzez szczegółowe kontrole transakcji płatniczych i staranny wybór partnerów handlowych.

KORUPCJA

Należy blokować wszelkie formy nielegalnych wpływów, np. w postaci łapówek, i w przypadku ich ujawnienia surowo karać. Oznacza to przede wszystkim, że surowo zabrania się obiecywania lub gwarantowania takich korzyści partnerom biznesowym. Kategorycznie zabrania się również zezwalania partnerom biznesowym na obiecywanie lub gwarantowanie takich korzyści.  Nasi pracownicy są zobowiązani do natychmiastowego zgłaszania, jeśli partnerzy biznesowi oferują im takie korzyści lub jeśli o nie proszą. Wszelkie wsparcie jest dozwolone tylko w ramach ustawowych i wewnętrznie określonych regulacji.

KONKURS

Nie tolerujemy żadnych działań pracowników lub partnerów biznesowych, które zakłócają, uniemożliwiają lub ograniczają konkurencję. Dotyczy to również udziału w nielegalnych porozumieniach, które mogą wpływać na zachowanie rynku.

EGZEKWOWANIE PRZEPISÓW

Przestrzeganie prawa i niniejszych wytycznych jest dla Elektro Jahn GmbH & Co. KG najwyższym priorytetem, również w celu stworzenia jak najlepszej atmosfery pracy w przedsiębiorstwie. Dlatego wszyscy pracownicy są zobowiązani do natychmiastowego zgłaszania zauważonych naruszeń naszych wytycznych Compliance oraz do współpracy przy wyjaśnianiu naruszeń.