Ogólne warunki handlowe

I. PRZEPISY OGÓLNE

 1. Wszystkie dostawy i usługi firmy Elektro Jahn GmbH & Co. KG podlegają następującym Ogólnym Warunkom Handlowym (OWH). Ogólne warunki handlowe zamawiającego obowiązują tylko wtedy, gdy Elektro Jahn GmbH & Co. KG wyrazi na nie pisemną zgodę.
 2. Odbiegające i/lub uzupełniające warunki zamawiającego nie są wiążące dla Elektro Jahn GmbH & Co. KG, chyba że Elektro Jahn GmbH & Co. KG wyrazi na nie pisemną zgodę. W związku z tym taka zgoda obowiązywać będzie tylko dla danej transakcji, jednakże nie dla transakcji przyszłych.

II. OFERTY

Oferty składane przez Elektro Jahn GmbH & Co. KG są w każdym przypadku zmienne i niewiążące, o ile Elektro Jahn GmbH & Co. KG nie zaznaczy inaczej.

III. ZAWARCIE UMOWY

 1. Warunkiem zawarcia umowy jest prawidłowa i terminowa dostawa przez dostawców Elektro Jahn GmbH & Co KG. Obowiązuje to jednak tylko w przypadku, gdy Elektro Jahn GmbH & Co KG nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedostarczenie lub opóźnienie dostawy. O niedostępności usługi zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany.
 2. Poprzez złożenie zamówienia zamawiający oświadcza w sposób wiążący, że chce nabyć towar od Elektro Jahn GmbH & Co. KG, przy czym „prognoza” lub zlecenie (np. na podstawie umowy ramowej) jest pod względem skuteczności równoważne z takim zamówieniem. Przyjęcie zamówienia przez Elektro Jahn GmbH & Co KG następuje albo poprzez odpowiednie oświadczenie Elektro Jahn GmbH & Co KG, albo poprzez dostawę towaru. Elektro Jahn GmbH & Co. KG ma prawo do odrzucenia zamówienia w ciągu 14 dni. Jeśli Elektro Jahn GmbH & Co KG odrzuci zamówienie ze wskazaniem innych treści (takich jak ceny lub daty), stanowi to nową ofertę. Jeśli Elektro Jahn GmbH & Co KG otrzyma zamówienie drogą elektroniczną, potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia zamówienia.
 3. Daty i terminy dostaw są wiążące tylko wtedy, gdy zostały pisemnie potwierdzone przez Elektro Jahn GmbH & Co. KG. Elektro Jahn GmbH & Co. KG jest zawsze uprawniona do dostaw częściowych. Jeśli w danym przypadku nie zostanie ustalony termin odbioru, Elektro Jahn GmbH & Co. KG bez uprzedniego ostrzeżenia jest uprawniona do dokonania dostawy w ciągu 6 miesięcy od złożenia zamówienia, przy czym płatność za tę dostawę staje się wymagalna i płatna natychmiast po otrzymaniu przez zamawiającego rachunku od Elektro Jahn GmbH & Co. KG bez żadnych potrąceń.

IV. CENY, WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWY

 1. Wszystkie ceny firmy Elektro Jahn GmbH & Co. KG są cenami netto; ustawowy podatek VAT jest wykazywany na fakturach oddzielnie. Elektro Jahn GmbH & Co. KG jest uprawniona do elektronicznego fakturowania swoich usług (np. poprzez podpisany plik PDF), przy czym faktury te są wiążące i skuteczne nawet bez podpisu. Zamawiający jest zawsze zobowiązany do sprawdzenia w odpowiednim czasie danego rachunku firmy Elektro Jahn GmbH & Co. KG. Reklamacje dotyczące faktur po upływie 6 tygodni nie będą przez Elektro Jahn GmbH & Co KG uwzględniane.
 2. Jeśli Elektro Jahn GmbH & Co. KG realizuje dostawy częściowe, to będą one fakturowane oddzielnie, z natychmiastową wymagalnością i niezależnie od uzgodnionej dostawy całkowitej, chyba że dla takich dostaw częściowych uzgodniono z zamawiającym indywidualne warunki płatności.
 3. Elektro Jahn GmbH & Co. KG zastrzega sobie prawo do podwyższenia cen, jeśli:

po zawarciu umowy nastąpił wzrost kosztów, na przykład z powodu układów zbiorowych pracy, zmian w kosztach frachtu, wysyłki lub dodatkowych kosztów wysyłki lub zmian cen materiałów.

W przypadku gdy zmiany techniczne są dokonywane przez zamawiającego po zawarciu umowy lub zamawiający kieruje do Elektro Jahn GmbH & Co KG specyfikacje odbiegające od zamówienia, Zamawiający ponosi wszystkie wynikające z tego dodatkowe koszty, które Elektro Jahn GmbH & Co KG poniosła w wyniku tych zmian/wymagań. Do takich dodatkowych kosztów zalicza się np. zwiększone koszty materiałów, zwiększone koszty personelu, pokrycie kosztów powstałych w wyniku pozostałego niewykorzystanego materiału itp.

 1. Zamawiający może skorzystać z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym. Zamawiający jest również uprawniony do potrącania roszczeń z wierzytelności firmy Elektro Jahn GmbH & Co. KG wynikających z tego samego stosunku umownego z Elektro Jahn GmbH & Co. KG.
 2. W przypadku zamówień zbiorczych ceny są ustalane dla konkretnych okresów i/lub konkretnych ilości. W przypadku znacznych odchyleń w popycie lub terminach, ceny są renegocjowane i ustalane na nowo.
 3. Fakturowanie przez Elektro Jahn GmbH & Co. KG następuje za każdym razem po wykonaniu usługi lub po dostarczeniu produktów. O ile nie uzgodniono inaczej, zamawiający jest zobowiązany do zapłaty faktury Elektro Jahn GmbH & Co. KG w ciągu 14 dni od jej otrzymania, przy czym o terminowości płatności decyduje data otrzymania zapłaty przez Elektro Jahn GmbH & Co. KG. Elektro Jahn GmbH & Co. KG jest uprawniona do naliczania odsetek za zwłokę w wysokości 0,03 % dziennie od dnia wymagalności, przy czym nie ma to wpływu na obliczenie dalszych szkód. Elektro Jahn GmbH & Co. KG jest uprawniona w przypadku zwłoki w zapłacie rachunku przez zamawiającego do wstrzymania produkcji oraz do dochodzenia prawa zatrzymania wszystkich towarów i usług w stosunku do zamawiającego, niezależnie od stosunku umownego, z którego wynika zwłoka w zapłacie przez Zamawiającego. Elektro Jahn GmbH & Co KG jest uprawniona, w szczególności w przypadku zamówień zbiorczych, do natychmiastowego wstrzymania wszelkich dalszych działań powodujących koszty, które byłyby konieczne do realizacji umowy, aż do momentu otrzymania pełnej zapłaty, lub do odstąpienia od umowy i  wezwania do natychmiastowego uregulowania płatności za wszystkie rozpoczęte usługi.
 4. Jeśli na życzenie lub z winy zamawiającego wysyłka lub dostawa wyprodukowanych towarów opóźni się o więcej niż jeden miesiąc po zgłoszeniu przez Elektro Jahn GmbH & Co. KG gotowości do wysyłki lub uzgodnionym wiążącym terminie odbioru, Elektro Jahn GmbH & Co. KG jest uprawniona do obciążenia Zamawiającego opłatą magazynową w wysokości 0,8% ceny dostarczanych towarów w za każdy rozpoczęty miesiąc od daty opóźnienia odbioru. Opłata za magazynowanie wraz z kosztami dodatkowymi jest wymagalna najpóźniej 6 miesięcy po upływie uzgodnionego terminu dostawy.

V. ROZSZERZONE ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

 1. Wszystkie przedmioty dostaw pozostają własnością Elektro Jahn GmbH & Co. KG do momentu, gdy wszystkie roszczenia Elektro Jahn GmbH & Co. KG wobec zamawiającego zostaną w całości zaspokojone przez zamawiającego. W przypadku naruszenia obowiązków przez zamawiającego, np. w przypadku zwłoki w płatności, firma Elektro Jahn GmbH & Co. KG jest uprawniona, również bez wyznaczania terminu, do żądania wydania towaru i przedmiotów dostawy i/lub odstąpienia od umowy, w którym to przypadku zamawiający jest zobowiązany do ich natychmiastowego wydania. Żądanie zwrotu przez Elektro Jahn GmbH & Co. KG nie stanowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy, chyba że Elektro Jahn GmbH & Co. KG wyraźnie o tym poinformuje.
 2. Jeśli zamawiający przetwarza, łączy i odsprzedaje usługi i towary dostarczone przez Elektro Jahn GmbH & Co. KG, to zastrzeżenie własności obowiązuje dla powstałych w ten sposób wierzytelności lub zostaje rozszerzone na nowo powstałe towary. Jeśli zamawiający dokonuje obróbki, nierozłącznego łączenia lub przekształcenia, to wykonywane jest to dla firmy Elektro Jahn GmbH & Co. KG. Jeśli towary i usługi dostarczone przez Elektro Jahn GmbH & Co. KG zostaną przetworzone przez zamawiającego z przedmiotami nie należącymi do Elektro Jahn GmbH & Co. KG, Elektro Jahn GmbH & Co. KG nabywa współwłasność nowo powstałego przedmiotu w stosunku wartości usług i towarów dostarczonych przez Elektro Jahn GmbH & Co. KG do innych przetworzonych przedmiotów w momencie przetwarzania. Jeśli po takim połączeniu nowy produkt Zamawiającego ma być uznany za przedmiot główny (np. produkt końcowy), zamawiający zobowiązuje się do przeniesienia na Elektro Jahn GmbH & Co KG proporcjonalnego współudziału w tym przedmiocie. W każdym przypadku zamawiający jest zobowiązany do zachowania dla Elektro Jahn GmbH & Co. KG odpowiednio wyłącznej własności i/lub współwłasności. W czasie trwania zastrzeżenia własności zamawiającemu zabrania się zastawiania lub przenoszenia własności w drodze zabezpieczenia. W przypadku zajęcia, konfiskaty lub innych ingerencji lub interwencji osób trzecich zamawiający musi niezwłocznie poinformować o tym Elektro Jahn GmbH & Co. KG.
 3. W przypadku sprzedaży nowo wyprodukowanych produktów zamawiający ceduje niniejszym na Elektro Jahn GmbH & Co. KG swoje roszczenia wobec klientów wynikające z odsprzedaży w drodze zabezpieczenia, bez konieczności składania dalszych oświadczeń. Elektro Jahn GmbH & Co. KG akceptuje tę cesję już teraz. Cesja obowiązuje jednak tylko do kwoty, do której Elektro Jahn GmbH & Co. KG jest uprawniona pod względem wartości nowo wyprodukowanego towaru zgodnie ze swoimi  fakturami, które nie zostały jeszcze opłacone przez zamawiającego.
 4. Od momentu zaprzestania płatności przez zamawiającego lub w przypadku złożenia wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego w stosunku do majątku zamawiającego lub w przypadku odrzucenia takiego wniosku z powodu braku majątku zamawiający nie jest już uprawniony do sprzedaży usług i towarów dostarczonych przez Elektro Jahn GmbH & Co. KG i jest zobowiązany do natychmiastowego oddzielnego składowania lub oznakowania tych towarów i usług z adnotacją „Własność Elektro Jahn GmbH & Co. KG”. Ponadto zamawiający jest zobowiązany do tego, aby kwoty otrzymane z tytułu wierzytelności scedowanych firmie Elektro Jahn GmbH & Co KG zostały przekazywane na osobne konto. W przypadku poważnych wątpliwości co do wypłacalności zamawiającego lub w przypadku zwłoki w płatności, jak również w przypadku złożenia przez zamawiającego wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego w stosunku do jego majątku lub w przypadku odrzucenia takiego wniosku z powodu braku majątku, Elektro Jahn GmbH & Co. KG jest uprawniona do żądania wydania dostarczonych usług i towarów celem ich zwrotu.

VI. PLANOWANIE MATERIAŁOWE / ZAOPATRZENIE MATERIAŁOWE ELEKTRO JAHN GMBH & CO. KG

 1. Elektro Jahn GmbH & Co. KG jest zasadniczo odpowiedzialna za pozyskiwanie i magazynowanie wszystkich materiałów niezbędnych do produkcji, chyba że zamawiający sam dostarczy materiały lub przekaże Elektro Jahn GmbH & Co. KG odpowiednie instrukcje dotyczące pozyskiwania. Jeśli z powodu zbyt krótkich terminów z winy zamawiającego konieczne jest szybkie zaopatrzenie w materiały, wówczas zamawiający ponosi dodatkowe koszty tego zaopatrzenia powstałe dla Elektro Jahn GmbH & Co. KG. Zapasy materiałów, które po złożeniu zamówienia lub po zawarciu umowy dostawy nie są już potrzebne ze względu na zmiany techniczne lub ze względu na specyfikacje zamawiającego, zostaną odkupione przez zamawiającego od firmy Elektro Jahn GmbH & Co KG na fakturę lub ich wartość zostanie zwrócona firmie Elektro Jahn GmbH & Co KG jako odszkodowanie.
 2. W przypadku anulowania lub zmniejszenia wielkości zamówienia po złożeniu zamówienia w Elektro Jahn GmbH & Co. KG lub po zawartej umowie, zamawiający jest zobowiązany do odkupienia towarów już zmagazynowanych przez Elektro Jahn GmbH & Co. KG (surowce, produkty końcowe, niewykończone usługi, towary będące aktywami obrotowymi itd.) lub do zakupu z obowiązkiem odbioru zamówionych już towarów u poddostawców Elektro Jahn GmbH & Co. KG na podstawie faktury wystawianej przez Elektro Jahn GmbH & Co. KG. W przypadku produktów gotowych obowiązują ceny uzgodnione z Elektro Jahn GmbH & Co. KG. W przypadku surowców/niewykończonych usług i towarów zamawianych u poddostawców obowiązują ceny ustalone przez Elektro Jahn GmbH & Co KG, przy czym należy uwzględnić już poniesione nakłady oraz koszty ogólne, które należy rozłożyć proporcjonalnie.
 3. Również w przypadku pojedynczych zleceń materiały są zamawiane przez Elektro Jahn GmbH & Co. KG na początku produkcji, chyba że zamawiający jest odpowiedzialny za ich dostarczenie. W przypadku umów zbiorczych materiał jest zamawiany zgodnie z zawartymi w nich ustaleniami. Zamawiający przekazuje Elektro Jahn GmbH & Co KG na bieżąco miesięczną „prognozę” (z co najmniej 6-miesięcznym okresem realizacji), która jest wykorzystywana do planowania produkcji i ma charakter wiążącego zamówienia. W przypadku umów zbiorczych firma Elektro Jahn GmbH & Co. KG jest zobowiązana do zaopatrywania się w materiały/przechowywania zapasów tylko wtedy, gdy istnieją ustalone terminy zamówionych zleceń, zapowiedzi/prognoz lub zaplanowany z zamawiającym harmonogram zakupu materiałów. W przypadku otwartych umów zbiorczych bez wiążących miesięcznych zleceń / „prognoz” Elektro Jahn GmbH & Co. KG jest zobowiązana do utrzymywania zapasów tylko w wysokości zakresu miesięcznego (planowana łączna liczba pozycji na rok ./. 12 miesięcy) i nie jest zobowiązana do pozyskiwania materiałów w zakresie przekraczającym tę wartość.
 4. W przypadku ustalenia udostępnienia materiałów przez zamawiającego jest on zobowiązany do dostarczenia materiałów firmie Elektro Jahn GmbH & Co. KG w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem produkcji uwzględniając plan produkcji firmy Elektro Jahn GmbH & Co. KG. Materiał dostarczony przez zamawiającego zostanie następnie przekazany do magazynu Elektro Jahn GmbH & Co KG, specjalnie oznaczony i zarządzany tam jak materiał własny Elektro Jahn GmbH & Co KG oraz poddany inwentaryzacji. Koszty składowania dostarczonego materiału i jego obsługi są zawarte w kosztach produkcji. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia materiału o takiej samej jakości, jak materiał obliczony, zamówiony i wykorzystany przez Elektro Jahn GmbH & Co KG. Jeśli zamawiający nie spełni tego obowiązku, Elektro Jahn GmbH & Co KG poinformuje go o wadliwości materiału niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Zamawiający jest wówczas zobowiązany do natychmiastowego dostarczenia materiału o odpowiedniej jakości oraz do zwrotu firmie Elektro Jahn GmbH & Co. KG wszelkich kosztów wynikających z opóźnienia lub dodatkowych nakładów produkcyjnych.

W takim przypadku zobowiązanie Elektro Jahn GmbH & Co. KG do dotrzymania ustalonych terminów produkcji i dostaw wygasa nawet bez konieczności pisemnego powiadomienia o tym.

VII. LOGISTYKA

 1. Dla wybranych elementów zamawiający może utworzyć magazyn klienta w firmie Elektro Jahn GmbH & Co KG lub we własnej siedzibie. Elektro Jahn GmbH & Co. KG będzie co miesiąc informować zamawiającego o towarach pobranych z magazynu klienta. Na tej podstawie zamawiający wystawi Elektro Jahn GmbH & Co KG fakturę za pobrany materiał.
 2. Na życzenie zamawiającego firma Elektro Jahn GmbH & Co. KG jest również gotowa w przypadku braku dostawy surowca (zaprzestanie dostaw materiału przez poddostawców) do złożenia tzw. „zamówienia na ostatnią chwilę” i zaopatrzenia się w odpowiedni materiał oraz umieszczenia go w magazynie klienta. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty za ten materiał nabyty przez Elektro Jahn GmbH & Co. KG na podstawie faktury po otrzymaniu towaru przez Elektro Jahn GmbH & Co. KG.

VIII. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 1. W przypadku ewentualnego anulowania zamówień, nieprzyjęcia towarów i usług pomimo istniejących zamówień/umów/prognoz z pojedynczych zleceń lub umów zbiorczych lub zmniejszenia ilości zakupów lub w przypadku zakończenia stosunków handlowych z zamawiającym (np. w przypadku zakończenia stosunków handlowych przez Elektro Jahn GmbH & Co. KG z ważnego powodu leżącego po stronie zamawiającego lub w przypadku wniosku o przeprowadzenie postępowania upadłościowego majątku zamawiającego itd.), zamawiający jest zobowiązany do natychmiastowego nabycia od Elektro Jahn GmbH & Co. KG na fakturę towarów i zapasów będących w posiadaniu Elektro Jahn GmbH & Co. KG (surowce, aktywa obrotowe, wyroby gotowe i zamówienia u poddostawców). Za produkty gotowe naliczana jest uzgodniona cena dostawy, za surowce, produkty gotowe i niewykończone oraz zamówienia złożone u poddostawców stosowane są ceny zakupu lub produkcji (z dopłatami za koszty ogólne, inne wydatki itp.) ustalone przez Elektro Jahn GmbH & Co. KG. Wystawione na tej podstawie faktury są płatne w ciągu 14 dni bez potrąceń.
 2. Jeśli zamawiający przesunie wiążące terminy odbioru, firma Elektro Jahn GmbH & Co. KG jest uprawniona do obciążenia zamawiającego kosztami w wysokości 0,8% miesięcznie, począwszy od pierwszego dnia zwłoki.

IX. WARUNKI DOSTAWY / PRZENIESIENIE RYZYKA

 1. Zamawiający ponosi ryzyko przypadkowej utraty, jak również całkowitego lub częściowego uszkodzenia towaru od momentu dostarczenia go do miejsca realizacji. Obowiązuje to również w przypadku wysyłki towaru do innego miejsca niż miejsce realizacji usług.
 2. Dotrzymanie terminów dostaw przez Elektro Jahn GmbH & Co. KG jest uwarunkowane terminowym otrzymaniem wszystkich dokumentów, które ma dostarczyć zamawiający, w szczególności planów, zezwoleń i harmonogramów zakupu, jak również dotrzymaniem uzgodnionych warunków płatności oraz innych działań przygotowawczych i kooperacyjnych zamawiającego.
 3. Firma Elektro Jahn GmbH & Co. KG jest uprawniona do całkowitego lub częściowego wstrzymania dostaw do momentu całkowitego uregulowania roszczeń przez zamawiającego, co nie będzie oznaczać opóźnienia w dostawie ze strony Elektro Jahn GmbH & Co. KG.
 4. Jeśli Elektro Jahn GmbH & Co. KG nie wywiąże się z uzgodnionej umownie dostawy z własnej winy, wówczas zamawiający ma prawo do żądania od Elektro Jahn GmbH & Co. KG odszkodowania za zwłokę w wysokości do 0,5% za każdy kolejny pełny tydzień następujący po 4 tygodniu zwłoki, maksymalnie do kwoty stanowiącej 5% wartości zamówienia lub zlecenia.

X. WADY MATERIAŁOWE / GWARANCJA / ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

 1. Elektro Jahn GmbH & Co. KG odpowiada wyłącznie za wady wyprodukowanych przez siebie towarów oraz za czynności o wartości dodanej przeprowadzone przez Elektro Jahn GmbH & Co. KG zgodnie z niniejszymi OWH, przy czym zużycie w wyniku zwykłego użytkowania nie stanowi wady. W tym zakresie Elektro Jahn GmbH & Co. KG udziela gwarancji na wady towarów zgodnie z przepisami ustawowymi, o ile poniżej nie ustalono inaczej. Normalne zużycie w wyniku zwykłego użytkowania nie jest wadą, podobnie jak przedwczesne zużycie w wyniku nietypowego użytkowania – np. pod wyjątkowo dużym obciążeniem.
 2. Każdy zamawiający jest zobowiązany do szczegółowego opisania ewentualnych wad. Jeśli zamawiający nie spełni tego obowiązku, firma Elektro Jahn GmbH & Co. KG nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku opóźnionego rozpatrywania wad na skutek niewystarczającej dokumentacji. Każdy zamawiający powinien w odpowiednim czasie przed przyjęciem/pokwitowaniem odbioru towaru dokładnie sprawdzić go pod kątem szkód transportowych, niezwłocznie zgłosić reklamację opisując ją szczegółowo na potwierdzeniu odbioru itd. i uzyskać pisemne potwierdzenie. Jeśli zamawiający nie spełni tego obowiązku sprawdzenia i zgłoszenia, wygasają wszelkie roszczenia zamawiającego wobec Elektro Jahn GmbH & Co. KG w związku z tymi szkodami transportowymi. Każdy zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia towaru natychmiast po jego otrzymaniu od Elektro Jahn GmbH & Co. KG wykonując czynności kontrolne (na podstawie stosowanej techniki kontroli zgodnej z aktualnym stanem techniki) pod kątem prawidłowej ilości, rodzaju i jakości. Widoczne wady i braki należy zgłosić pisemnie firmie Elektro Jahn GmbH & Co. KG najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania towaru. Każdy zamawiający powinien również zgłosić firmie Elektro Jahn GmbH & Co. KG w formie pisemnej wszelkie nieoczywiste wady w ciągu jednego tygodnia od stwierdzenia stanu towaru niezgodnego z umową. Jeśli zamawiający nie spełni tego obowiązku kontroli i zgłoszenia, to również w tym przypadku wygasają wszelkie możliwe roszczenia zamawiającego wobec Elektro Jahn GmbH & Co. KG w związku z tymi wadami.
 3. Odpowiedzialność firmy Elektro Jahn GmbH & Co. KG za tzw. cechy przyrzeczone lub za przejęte przez nią gwarancje obowiązuje tylko wtedy, gdy Elektro Jahn GmbH & Co. KG przed zamówieniem potwierdzi pisemnie zamawiającemu takie cechy przyrzeczone lub przejęte gwarancje.
 4. Gwarancja udzielana przez Elektro Jahn GmbH & Co. KG jest ostatecznie ograniczona do okresu 12 miesięcy, licząc od daty dostawy danych towarów i usług. Odstępstwa od tego terminu wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej.
 5. W przypadku ewentualnych wad odpowiedzialność Elektro Jahn GmbH & Co. KG ogranicza się ostatecznie do naprawy lub dostawy nowego towaru według własnego uznania. Dalsza odpowiedzialność i roszczenia odszkodowawcze wobec Elektro Jahn GmbH & Co. KG mogą być dochodzone tylko wtedy, gdy zamawiający udowodni, że firma Elektro Jahn GmbH & Co. KG działała z premedytacją lub dopuściła się rażącego zaniedbania.
 6. Elektro Jahn GmbH & Co. KG nie ponosi odpowiedzialności za elektroniczną funkcjonalność zespołów / produktów, chyba że zamawiający złożył wiążące zamówienie w Elektro Jahn GmbH & Co. KG na odpowiednie testy elektryczne.

Ze względu na charakter produkcji masowej Elektro Jahn GmbH & Co. KG, Elektro Jahn GmbH & Co. KG wykonując gwarancję ma prawo, w celu uniknięcia nieproporcjonalnie wysokich kosztów, zamiast usunąć wadę dostarczyć nowy towar w odpowiednim terminie (co najmniej 30 dni), przy czym zamawiający już teraz akceptuje ewentualne dłuższe terminy dostaw (ze względu na dostępność towarów). Jeżeli w przypadku ewentualnego niepowodzenia wykonania gwarancji z powodu braków zamawiający zdecyduje się na odstąpienie od umowy, nie przysługuje mu prawo do dodatkowego odszkodowania.

 1. Jeśli Elektro Jahn GmbH & Co. KG nie jest w stanie wypełnić swojego zobowiązania umownego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, wówczas zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania, przy czym to roszczenie odszkodowawcze zamawiającego jest ograniczone do 10% wartości tej części dostawy/zobowiązania umownego, która nie mogło zostać wykonana. Prawo zamawiającego do odstąpienia od umowy pozostaje nienaruszone.
 2. Niniejsze OWH nie wykluczają ewentualnych roszczeń z tytułu ustawy o odpowiedzialności za produkt wobec Elektro Jahn GmbH & Co. KG.

XI. PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Zamawiający jest zobowiązany do tego, aby zamówione przez niego produkty ze zleceniem produkcji w Elektro Jahn GmbH & Co. KG zostały oddane do dyspozycji wolne od praw osób trzecich. Zamawiający już teraz całkowicie zwalnia firmę Elektro Jahn GmbH & Co KG z wszelkich roszczeń osób trzecich włącznie z koniecznymi kosztami prawnymi z powodu ewentualnego naruszenia praw własności przez zamawiającego.

XII. ZAKAZ CESJI

Zamawiający może przenieść prawa i obowiązki wynikające z umów i zleceń z Elektro Jahn GmbH & Co. KG na osoby trzecie tylko za uprzednią pisemną zgodą Elektro Jahn GmbH & Co. KG. W przypadku cesji dokonanej przez zamawiającego bez zgody firmy Elektro Jahn GmbH & Co. KG, firma Elektro Jahn GmbH & Co. KG jest uprawniona do rozwiązania umowy z ważnego powodu bez zachowania terminu wypowiedzenia lub do anulowania zamówienia, w każdym przypadku zachowując prawo do dochodzenia roszczeń dotyczących powstałych z tego powodu dodatkowych kosztów i szkód.

XIII. ZACHOWANIE TAJEMNICY

 1. Elektro Jahn GmbH & Co. KG oraz dany zamawiający są zobowiązani do zachowania w tajemnicy udostępnionych i specjalnie oznaczonych dokumentów, wiedzy i informacji w trakcie trwania stosunków handlowych oraz po ich wygaśnięciu przez co najmniej jeden kolejny rok. Udostępnione dokumenty, wiedza i informacje mogą być publikowane lub przekazywane osobom trzecim tylko za wyraźną pisemną zgodą drugiej strony. Wyjątek stanowią dokumenty i informacje dla dostawców, które są podstawą dla zamówień materiałów ze strony Elektro Jahn GmbH & Co. KG. Elektro Jahn GmbH & Co. KG i dany zamawiający nałożą te zobowiązania również na swoich pracowników i dostawców. Po zakończeniu stosunków handlowych każda ze stron może zażądać zwrotu udostępnionych dokumentów.
 2. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy danych lub innych informacji, które były już znane w momencie ich przekazania, na przykład z powodu ogólnej dostępności lub na podstawie przepisów prawnych. Ciężar dowodu w przypadku dostępu do tych informacji poza ich przekazaniem przez drugą stronę spoczywa w każdym przypadku na stronie powołującej się na tę dostępność.

XIV. MIEJSCE WYKONANIA ZOBOWIĄZANIA, MIEJSCE JURYSDYKCJI, OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I INNE KWESTIE

 1. Miejscem wykonania zobowiązania i wyznacznikiem miejsca jurysdykcji dla dostaw i płatności, jak również dla wszystkich sporów powstałych między Elektro Jahn GmbH & Co. KG a danym zamawiającym z zawartych między nimi umów jest siedziba firmy Elektro Jahn GmbH & Co. Stosunki między stronami umowy reguluje wyłącznie prawo obowiązujące w Republice Federalnej Niemiec, z wyjątkiem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
 2. Jeśli któreś z postanowień niniejszych OWH jest lub stanie się nieważne lub niewykonalne, nie narusza to ważności pozostałych OWH. W takim przypadku Elektro Jahn GmbH & Co. KG zastąpi nieważne postanowienie, jak również ewentualną lukę prawną nowym postanowieniem, które będzie jak najbardziej zbliżone do zamierzonego celu gospodarczego.
 3. W przypadku okoliczności, które nie są uregulowane lub nie są uregulowane w całości w niniejszych OWH, obowiązują Ogólne Warunki Dostaw Produktów i Usług Branży Elektrycznej (ZVEI) w ich aktualnie obowiązującej wersji. Jeśli pomiędzy Elektro Jahn GmbH & Co. KG a danym zamawiającym istnieją dalsze porozumienia, to obowiązuje następująca kolejność obowiązywania
 4. Indywidualne, pisemne umowy (takie jak potwierdzenia dostaw)
 5. Umowa dostawy z Elektro Jahn GmbH & Co. KG i zamawiającym
 6. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe Elektro Jahn GmbH & Co. KG (OWH)
 7. Ogólne Warunki Dostawy Produktów i Usług Branży Elektronicznej (ZVEI) uzupełnione o Zastrzeżenie własności.